Inschrijvingen

Dit tabblad toont het aantal unieke leners dat zich in het geselecteerde kalenderjaar een lidmaatschapswijziging heeft gedaan.

Standaard is de transactiesoort “Schrijf in” geselecteerd om het aantal nieuwe leners te tellen (dit zijn leners die zich nieuw hebben ingeschreven, dus geen herinschrijvingen).

Voor de inschrijfdatum is de oudst gekende startdatum van een abonnement genomen. Voor nieuwe inschrijvingen in Wise geeft dit de juiste waarde, voor de gemigreerde data uit het vorige bibliotheeksysteem is de inschrijfdatum omgezet naar de laatst gekende einddatum op het moment van migratie – 1 jaar.

Er zit een (klein) verschil op aantal inschrijvingen (=tellen van aantal transacties) en aantal unieke leners verbonden aan de transactie inschrijving. Het verschil is vermoedelijk te verklaren door ontdubbelingen. Het dashboard is geteld op aantal unieke leners en niet op transacties om te vermijden dat er meerdere inschrijvingen voor 1 lener zouden kunnen worden geteld.

Alle grafieken zijn interactief, dus wanneer je een element selecteert in de ene grafiek worden de details van die selectie getoond in de andere grafieken. Meerdere elementen kunnen geselecteerd worden met Ctrl + klikken.

Filterblok

Transactiesoort: Filter om te kiezen op welke transactiesoort(en) het aantal leners geteld moet worden. Standaard “Schrijf in”
Kalenderjaar: Filter om een kalenderjaar te kiezen. Er kan maar 1 jaar tegelijk gekozen worden. Standaard 2023 ingesteld.
Herstel filters: Knop om alle selecties en filters terug leeg te maken (keert ook terug naar meest recente kalenderjaar)

Grafieken

Aantal leners

Toont het totaal aantal leners voor het geselecteerde kalenderjaar dat zich nieuw heeft ingeschreven of een andere lidmaatschapsactie heeft gedaan binnen de instantie met uitsplitsing in aantallen per geslacht.

Tov jaar terug

Toont het verschil in aantal leners met het kalenderjaar voor het geselecteerde kalenderjaar. De telling houdt rekening met alle ingestelde filters. Wanneer geen enkele filter is ingesteld dan wordt het totaal van het gekozen jaar vergeleken met het jaar eerder, zijn er wel filters ingesteld dan gelden die zowel voor het gekozen jaar als het vorige jaar.

Inschrijvingen per vestiging

Het aantal unieke leners dat zich heeft ingeschreven in deze vestiging. 

De groene kolom toont het aantal inschrijvingen in het geselecteerde kalenderjaar, de gele kolom het aantal inschrijvingen in het kalenderjaar daarvoor.

Er is een aparte slicer voor inschrijfvestiging voorzien om grote waarden te kunnen uitsluiten (vb alle vestigingen behalve hoofdvestiging). Deze slicer filtert de waarden in alle grafieken.

Het kalenderjaar voor en van de migratie naar Wise zullen grotere aantallen geven dan er in werkelijkheid waren.

Inschrijvingen per maand

Aantal unieke leners dat zich heeft ingeschreven in deze maand. 

De groene kolom toont het aantal inschrijvingen in het geselecteerde kalenderjaar, de gele kolom het aantal inschrijvingen in het kalenderjaar daarvoor.

Het kalenderjaar voor en van de migratie naar Wise zullen grotere aantallen geven dan er in werkelijkheid waren.

Door te klikken op de naam van de maand kan je alle grafieken filteren op de maand in kwestie.

Inschrijvingen per abonnement

Aantal unieke leners dat zich heeft ingeschreven in het geselecteerde kalenderjaar opgesplitst op abonnementstype. 

Verhouding naar geslacht

De verhouding van het geslacht (in procent van het totaal) van alle unieke leners die zijn ingeschreven in het geselecteerde kalenderjaar. De absolute aantallen staan in de grafiek in de linkerkolom onder Aantal inschrijvingen.

Leeftijdspyramide

Aantal unieke leners dat zich heeft ingeschreven in het geselecteerde kalenderjaar opgesplitst naar leeftijdsgroep en geslacht. De leeftijdsgroep is bepaald op het geboortejaar van de lener (niet de exacte datum).

Enkel het geslacht Man en Vrouw wordt getoond, Instelling en onbekende waarden zijn weggelaten uit de grafiek.

Aantal leners op postcode

Aantal unieke leners dat minstens zich heeft ingeschreven in het geselecteerde kalenderjaar opgesplitst per postcode van het adres. De kaart toont enkel de 20 postcodes met het hoogste aantal leners om de kaart leesbaarder te houden. De kleine tabel links toont alle postcodes met aantallen ernaast.