Actieve leners

Dit tabblad toont het aantal unieke leners dat minstens 1 transactie heeft gedaan in het geselecteerde kalenderjaar. Kalenderjaar en transactie kunnen ingesteld worden in het filterblok bovenaan.

Alle grafieken zijn interactief, dus wanneer je een element selecteert in de ene grafiek worden de details van die selectie getoond in de andere grafieken. Meerdere elementen kunnen geselecteerd worden met Ctrl + klikken.

Filterblok

Transactiesoort: Filter om te kiezen op welke transactiesoort(en) het aantal leners geteld moet worden. Standaard “Leen uit”
Kalenderjaar: Filter om een kalenderjaar te kiezen. Er kan maar 1 jaar tegelijk gekozen worden. Standaard lopende jaar ingesteld.
Herstel filters: Knop om alle selecties en filters terug leeg te maken (keert ook terug naar meest recente kalenderjaar)

Grafieken

Aantal leners

Toont het totaal aantal leners met minstens 1 transactie voor het geselecteerde kalenderjaar met uitsplitsing in aantallen per geslacht.

Tov jaar terug

Toont het verschil in aantal leners met het kalenderjaar voor het geselecteerde kalenderjaar. De telling houdt rekening met alle ingestelde filters. Wanneer geen enkele filter is ingesteld dan wordt het totaal van het gekozen jaar vergeleken met het jaar eerder, zijn er wel filters ingesteld dan gelden die zowel voor het gekozen jaar als het vorige jaar.

Actieve leners per vestiging

Aantal unieke leners dat minstens 1 transactie heeft gedaan in deze vestiging. Een lener die in meerdere vestigingen heeft geleend wordt in elk van deze als 1 geteld.

De laatste 4 jaar worden getoond. De groene balk is het huidige kalenderjaar, de gele balk het vorige kalenderjaar.

Actieve leners per maand

Aantal unieke leners dat minstens 1 transactie heeft gedaan in deze maand. Een lener die in meerdere maanden heeft geleend wordt in elk van deze als 1 geteld.

De laatste 4 jaar worden getoond. De groene balk is het huidige kalenderjaar, de gele balk het vorige kalenderjaar. De horizontale stippellijn toont het gemiddeld aantal leners per maand in de laastst 4 jaar.

Door te klikken op de naam van de maand kan je alle grafieken filteren op de maand in kwestie.

Actieve leners per abonnement

Aantal unieke leners dat minstens 1 transactie heeft gedaan in het geselecteerde kalenderjaar opgesplitst op abonnementstype waarmee de uitlening werd gedaan. Een lener die binnen hetzelfde kalenderjaar met verschillende abonnementstypes heeft geleend (vb jeugd is volwassene geworden) wordt in elk van de abonnementen als 1 geteld.

Verhouding naar geslacht

De verhouding van het geslacht (in procent van het totaal) van alle unieke leners die minstens 1 transactie hebben gedaan in het geselecteerde kalenderjaar. De absolute aantallen staan in de grafiek in de linkerkolom onder Aantal actieve leners.

Leeftijdspyramide

Aantal unieke leners dat minstens 1 transactie heeft gedaan in het geselecteerde kalenderjaar opgesplitst naar leeftijdsgroep en geslacht. De leeftijdsgroep is bepaald op het geboortejaar van de lener (niet de exacte datum).

Enkel het geslacht Man en Vrouw wordt getoond, Instelling en onbekende waarden zijn weggelaten uit de grafiek.

Aantal leners op postcode

Aantal unieke leners dat minstens 1 uitlening heeft gedaan in het geselecteerde kalenderjaar opgesplitst per postcode van het adres. De kaart toont enkel de 20 postcodes met het hoogste aantal leners om de kaart leesbaarder te houden. De kleine tabel links toont alle postcodes met aantallen ernaast.