Hierbij een blik op de financiële overzichten in Wise. Onderaan kan je het overzicht ook downloaden. Uitgebreide toelichting bij de financiële overzichten vind je in deze les.

Input Output Groepering
Dagoverzicht per kasgroep
Controle van de financiële stroom per kasgroep.
– Financiële organisatie
– Kasgroep(en) (t/m)
– Periode (van..tot)
Actor (id)
– Dagboek
– Omschrijving
– Aantal
– Ontvangen
– Uitgegeven
Periode (dag)
Detailoverzicht per kasgroep en dagboek
Controle van de financiële stroom per kasgroep en per dagboek.
– Financiële organisatie
– Kasgroep(en) (t/m)
– Periode (van..tot)
– Dagboekcode *
– Opboek datum
– Dagboek
– Omschrijving
– Afboek datum
– Bedrag
Datum
Kasdetails
Het overzicht “Kasdetails” heeft als doel informatie te geven over de geboekte posten (kasstroom) binnen een bepaalde kas in een bepaalde periode.
Meer toelichting in deze les.
– Kasnummer
– Periode * (van..tot)
– Detaillering * (Totaaloverzicht / Boekkode en totaaloverzicht / Boekkode, lener en totaaloverzicht)
– Boekkode
– Soort
– Omschrijving
– Ontvangsten
– Uitgaven
Afhankelijk van detaillering
Financieel overzicht
In het financieel overzicht worden de financiële posten van een op te geven dagboek of groep van dagboeken weergegeven.
– Financiële organisatie
– Dagboeksoort * (Keuzelijst)
– Dagboekcode *
– Periode * (van..tot)
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode (t/m)
– Groepering * (Vestiging / Boekingscode)
– Dagboek
– Vestiging
– Boekingscode
– Omschrijving
– Aantal
– Ontvangsten
– Uitgaven
Afhankelijk van groepering
Financieel overzicht (BE)
Idem als het financieel overzicht (zonder BE), maar zonder verplichte filter op dagboekcode en met mogelijkheid de afboekingen niet mee te tellen.
Meer toelichting in deze les.
– Periode * (van..tot)
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode (t/m)
– Met afboekingen (J/N)
– Met totalen (J/N)
– Dagboek
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode
– Omschrijving
– Aantal
– Ontvangsten
– Uitgaven
Geen
Financiële details
Overzicht van de financiële details.
– Financiële organisatie *
– Boekingscode * (t/m)
– Ontstaansperiode (van..tot)
– Instantie
– Vestiging
– Ontstaansbron
– Dagboek (t/m)
– Ontvangstperiode (van..tot)
– Ontvangstinstantie
– Batchnummer (t/m)
– Sortering (Dagboek / Boekingscode)
– Afdrukken (Opboekregels / Opboekregels + Afboekregels)
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode
– Opboekdatum
– Periode
– Omschrijving
– Toelichting 1
– Toelichting 2
– Klant
– Actor
– Bron
– Volgnummer
– Pid
– Regeling
– Deurwaarder
– Factuur
– Grootboek
– Aantal
– Bedrag
Journaal totalen
Per afgeboekte post (ontvangen en kwijtgescholden) wordt door Wise bepaald in welke journaalperiode (JJMM) de post zal worden geboekt.
– Financiële organisatie *
– Dagboek * (t/m)
– Instantie
– Boekingscode * (t/m)
– Periode (van..tot)
– Dagboek
– Boekingscode
– Debet
– Credit
– Periode
– Dagboek
– Instantie
– Vestiging
Afboekingen
Met dit overzicht kan voor een bepaalde periode inzicht worden gekregen in de kwijtgescholden posten.
– Financiële organisatie *
– Periode * (van..tot)
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode (t/m)
– Dagboekcode
– Afdrukken * (Totalen / Details)
– Dagboek
– Boekingscode
– Omschrijving
– Aantal
– Bedrag
– Instantie
– Vestiging
Openstaande posten
Het maken van een overzicht van de openstaande contributies en registraties per vestiging.
– Financiële organisatie *
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode (t/m)
– Periode (van..tot)
– Boekingscode
– Omschrijving
– Aantal
– Bedrag
– Instantie
– Vestiging
Openstaande posten per klant
Het maken van een overzicht van de openstaande contributie en registraties per klant.
– Financiële organisatie *
– Instantie
– Vestiging
– Boekingscode (t/m)
– Periode ontstaan * (van..tot)
– Periode naar deurwaarder (van..tot)
– Minimaal openstaand bedrag in centen
– Datum
– Naam
– Adres
– Plaats
– Periode
– Omschrijving
– Bedrag
– Instantie
– Vestiging
– Klant
Openstaande registraties en tegoeden
Het maken van een overzicht met een totaal openstaande registraties, tegoeden of registraties en tegoeden per klant.
– Financiële organisatie *
– Instantie
– Registratie en tegoed (Alleen registratie / Combinatie registratie en tegoed / Alleen tegoed)
– Alleen status afgevoerd (J/N)
– Klantnummer
– Naam
– Adres
– Plaats
– Registratie
– Tegoed
– Instantie
– Vestiging
Leenstrippen
(nvt in Vlaanderen)
Journaaloverzicht
= het clearing rapport. Het doel van dit overzicht is het maken van een journaaloverzicht ten behoeve van de koppeling naar het grootboek.
– Instantie *
– Selectie (van instanties)
– Dagboek van
– Dagboek t/m
– Boekingscode van
– Boekingscode t/m
– Periode van (JJMM) *
– Periode tot (JJMM) *
– Boekdatum
– Administratie
– Dagboek
– Rekeningnummer
– Kostenplaats
– Bedrag debet
– Bedrag credit
– Btw debet
– Btw credit
– Soort
– Dagboek administratie
– Btw code
– Btw Rekeningnummer
– Omschrijving grootboek
Tegoeden
Het maken van een telling van een totaal aan (openstaande) deposito tegoeden.
– Financiële organisatie *
– Groep
– Periode (van..tot)
– Instantie
– Soort
– Aantal
– Bedrag
Contributieoverz. per regio
Doel van het rapport is voor een op te geven (grootboek)periode de contributieontvangsten (per FO) te kunnen uitsplitsen naar de postcode waar de klanten wonen.
– Financiële organisatie *
– Instantie *
– Grootboekperiode *
– Postcode
– Naam wijk
– Aantal
– Bedrag
Terugbetalen tegoeden / abonnementsgeld
Het overzicht toont de klanten met status 9, van wie tussen ‘nu’ en ‘een jaar geleden’ het abonnement is geëindigd en die nog een tegoed hebben.
– Instantie *
– Minimaal bedrag aan tegoed
– Uitschrijfdatum voor
Overzicht, geen werkbaar rapport
Contributie naar jaar
Dit overzicht is bedoeld om voor een op te geven FO, Instantie en Boekjaar te kunnen bepalen hoeveel Contributie er in dat jaar is geboekt wat op basis van de contributieperiode uit de contributieboekingen moet worden toegerekend aan de periode na het opgegeven (boek)jaar.
– Financiële organisatie
– Instantie
– Grootboekjaar *
Contributie naar jaar gegroepeerd
Deze rapportage is gelijk aan Contributie naar jaar, maar de uitvoer is hier uitgebreid met groepering/totalisering op instantie, vestiging, dagboek, boekcode en afboekmaand.
– Financiële organisatie
– Instantie
– Grootboekjaar *
Boekingscodes
Een overzicht van de boekingscodes zoals deze in gebruik zijn in de gekozen instantie.
– Soort – Boekingscode
– Grootboeknummer
– Omschrijving
– Bedrag
– Btw
– Instantie
– Soort
Dagboeken
Een overzicht van de dagboekcodes zoals deze in gebruik zijn in de gekozen instantie.
– Dagboek
– Omschrijving
– Instantie beheer
– Kwijtscheld-voorwaarde