Privacyverklaring Leerplatform

INLEIDING

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van deze website.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat om u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden (zie footer van deze website) en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.


Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten die via deze website aangeboden worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met deze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Wie gebruik maakt van deze website aanvaardt deze Privacyverklaring. 

ALGEMEEN

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEGEVENS?

Cultuurconnect vzw is een organisatie van de Vlaamse overheid. Ze wil openbare bibliotheken en cultuurcentra ondersteunen en begeleiden in het scherp stellen en waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving.  

Cultuurconnect vzw

Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909

De Data Protection Officer (DPO) van Cultuurconnect kan worden bereikt via bovenstaand adres (t.a.v. Data Protection Officer), of via dpo@cultuurconnect.be

2. WAT IS HET LEERPLATFORM?

Het leerplatform is een webapplicatie die als doel heeft om de gebruikers van de diensten van Cultuurconnect te laten leren, hen te informeren en te inspireren. Het leerplatform wordt ontwikkeld en geïmplementeerd door Cultuurconnect met de hulp van een IT-leverancier voor ondersteuning bij ontwikkeling en de hosting van het platform. Het leerplatform zal groeien doorheen de tijd, alle inhoudelijke ontwikkeling gebeurt door Cultuurconnect. Tal van leeractiviteiten worden aangeboden: lineaire cursussen, leren met video, quizzes, het consulteren van handleidingen ,… De lerende beschikt 24/7 over een online leeromgeving, die hem/haar toelaat de vooruitgang in de cursussen te volgen. 

HET HOE EN HET WAAROM VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

1. OP WELKE MANIER WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

Wanneer u de website bezoekt, dan worden een beperkt aantal bezoekersdata bijgehouden. Het gaat enerzijds om anonieme of geaggregeerde gegevens (zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina’s die u op onze website bezoekt, …) en anderzijds om uw IP-adres. Dit wordt omstandig uitgelegd in de aparte Cookieverklaring, die u in de footer van de website terugvindt. Hierin wordt ook verduidelijkt wat u zelf kan doen om (deels) te vermijden dat dergelijke gegevens worden bijgehouden.

Indien u gebruik wil maken van het leerplatform (online opleidingen en lessen volgen, cursusmateriaal raadplegen, …), dan dient u een gebruikersaccount aan te maken of gaat u ermee akkoord dat er voor u een account wordt gemaakt gebruik makend van uw professioneel mailadres. Op het moment van het aanmaken van uw gebruikersaccount worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd. Vanaf dan kan u zich aanmelden met een persoonlijke login via gebruikersnaam en zelfgekozen paswoord. Zo kan u altijd correct geïdentificeerd worden bij het aanmelden.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 • identificatiegegevens: naam en voornaam;
 • beroepsgegevens: werknemer/student/docent/…;
 • Contactgegevens: e-mailadres;
 • login-gegevens: gebruikersnaam, paswoord;
 • gegevens van de instelling: naam bibliotheek, naam cultuurcentrum, type organisatie, …;
 • Loggegevens van gebruikersactiviteiten, bv. IP-adres;
 • Anonieme of geaggregeerde gegevens in het kader van websitegebruik, bv. browser type, het gebruikte besturingsprogramma, de bezochte pagina’s (zie ook de Cookieverklaring in de footer van de website);

3. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN EN VERWERKT?

Uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor volgende doeleinden:

1. Identificatie en autorisatiedoeleinden

Zodat u als gebruiker de toepassing kan gebruiken

2. Functionele doeleinden

Opdat u vanuit het leerplatform functionele communicatie via e-mail toegestuurd zou kunnen worden. U kan wel aangeven dat u geen dergelijke communicatie wenst te ontvangen. 

3. Beheerdoeleinden 

 • Gebruikersbeheer en helpdesk door bevoegde Cultuurconnectmedewerkers of bevoegde medewerkers van de IT-leverancier van het Leerplatform
 • Registratie van gebruikersactiviteiten voor probleemoplossing en audit, en in functie van gebruiksanalyse van de website en permanente optimalisatie van de webapplicatie voor de gebruikers

4. Statistische doeleinden

 • Genereren van rapporten en statistieken op basis van gebruik. Dit laat ons ook toe om u toegang te geven tot een vervolgmodule, bijv. op basis van reeds gevolgde lessen.

Mocht u niet akkoord gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de doeleinden vermeld in 4, dan kan u hiertegen bezwaar maken (zie verder, Hoe laat u uw rechten gelden), zonder dat dit een impact heeft op uw mogelijkheid om het Leerplatform te gebruiken.

4. WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van het Leerplatform verzameld worden, worden gehost op een externe locatie binnen de EU in functie van effectief beheer van de systemen door de IT-leverancier. 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de beoogde verwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

De anonieme of geaggregeerde gegevens en het IP-adres, verzameld via cookies in het kader van het gebruik van de webapplicatie, worden 38 maanden bijgehouden.

De persoonsgegevens verzameld in het kader van registratie en aanmelding via uw gebruikersaccount worden bijgehouden tot maximaal twee jaar nadat u uw gebruikersaccount het laatst actief heeft gebruikt. U kan ook vragen om uw account te verwijderen, op dat moment worden uw persoonsgegevens ook verwijderd.

Deze bewaartermijnen laten ons toe enerzijds voldoende gebruiksanalyse te kunnen uitvoeren ter optimalisatie van het Leerplatform en anderzijds rapporten en statistieken te kunnen maken op basis van gebruik (ook in het kader van onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid).

HOE LAAT U UW RECHTEN GELDEN?

U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde persoonsgegevens (onder de voorwaarden vermeld in de GDPR)

 • op te vragen en in te kijken (art. 15 GDPR), of over te dragen (art. 20 GDPR); u kan in dat kader een volledige export van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat verkrijgen;
 • te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 GDPR);
 • te (laten) schrappen (art. 17 GDPR).

Dit kan met betrekking tot één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

U kan ook vragen om volledig te worden verwijderd uit alle databases. U wordt dan meteen verwijderd als gebruiker van het Leerplatform en dus ‘vergeten’.  

Daarnaast heeft u steeds het recht om

 • Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 GDPR);
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 GDPR).

U kan uw rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te mailen naar dpo@cultuurconnect.be. Wij vragen u hierbij wel uw identiteit te bewijzen via een kopie van (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart. 

Vermeld in uw verzoek steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil verwijderen of wijzigen;
 • E-mailadres van de persoon die u wil verwijderen of wijzigen;
 • Welke persoonsgegevens u precies wil inkijken of opvragen;
 • Welke wijzigingen u precies wil doorvoeren, of welke gegevens u precies wil verwijderen;
 • Desgevallend: welke beperking van de verwerking u vraagt;
 • Desgevallend: de inhoud van uw bezwaar, en het gevolg dat u wenst dat eraan gegeven wordt.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn, overeenkomstig art. 12 GDPR) zal u informatie verstrekt worden over het gevolg dat aan uw verzoek gegeven is.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Cultuurconnect neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit ervan te garanderen.

Met de IT-leverancier van het Leerplatform is een verwerkersovereenkomst afgesloten op basis van de systematiek van de “referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens” van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (nu: Autoriteit Gegevensbescherming). Deze verwerker is gevestigd binnen de EU, is er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Cultuurconnect strikt te respecteren, en handelt enkel op instructie van Cultuurconnect.

Iedereen die namens Cultuurconnect of de IT-leverancier van het Leerplatform geautoriseerd is om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens is voldoende geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy, en gebonden aan geheimhouding van die informatie. 

ALS HET MISGAAT…

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

KLACHTEN

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met dpo@cultuurconnect.be.

Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 26/6/2019.