Gebruiksvoorwaarden Leerplatform

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Cultuurconnect vzw. Cultuurconnect is een organisatie die lokale besturen ondersteunt bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sectoroverschrijdende verbindingen. Cultuurconnect sluit in dat kader een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Contactgegevens: Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909
E-mail: servicedesk@cultuurconnect.be

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via servicedesk@cultuurconnect.be om uw bezorgdheden te bespreken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de via de website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen.

Doel van de website
De website heeft als doel om de gebruikers van de diensten van Cultuurconnect te laten leren, hen te informeren en te inspireren. Tal van leeractiviteiten worden aangeboden: lineaire cursussen, leren met video, quizzes, het consulteren van handleidingen,… De lerende beschikt 24/7 over een online leeromgeving, die hem/haar toelaat de vooruitgang in de cursussen te volgen. 

Bescherming van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Privacyverklaring (zie footer van deze website).

Beschikbaarheid en gebruiksrichtlijnen

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om

  • Geen handelingen te verrichten die het gebruik van deze website door andere gebruikers in de weg staan, of die de veiligheid van deze website verstoren;
  • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden;
  • Geen gebruik te (proberen) maken van iemand anders account, paswoord of systeem zonder machtiging van Cultuurconnect;
  • Alle intellectuele rechten op het beschikbaar gestelde materiaal te respecteren.

Informatie en aansprakelijkheid
Cultuurconnect streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar servicedesk@cultuurconnect.be. Voor zover als de wet het toelaat, kan Cultuurconnect dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Cultuurconnect geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

In geval van slechte werking of onbeschikbaarheid wordt vastgesteld, kan u dit melden via servicedesk@cultuurconnect.be.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website, alsook de op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Cultuurconnect of aan derden waarmee Cultuurconnect daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Cultuurconnect. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cultuurconnect of deze rechthoudende derden. 

Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via servicedesk@cultuurconnect.be. Waar blijkt dat Cultuurconnect onterecht bronmateriaal reproduceert zal Cultuurconnect onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen.

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen. De bevoegde rechtbank met zetel in Brussel is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
Cultuurconnect kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op de website. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 28/6/2019.